Op initiatief van Toldieks belang is in de zomer van 2011 een werkgroep van start gegaan om een plan te maken voor de toekomstige ontwikkeling van Toldijk. Tijdens een startbijeenkomst in De Bremer kregen de inwoners de gelegenheid om hun zegje te doen. Met deze input is de Dorpswerkgroep vervolgens aan de gang gegaan.

Belangrijk bij de uitwerking van het plan is dat we uitgaan van een kader: Wat vinden de inwoners gemiddeld genomen belangrijke kenmerken van hun gemeenschap en wat is er nodig voor een leefbare ontwikkeling van het dorp op langere termijn. Kort en bondig vindt men van Toldijk het volgende:

‘Toldijk is wel een klein dorp maar er kan hier veel’, wordt gezegd. Iedereen kent elkaar en dat betekent  in dit geval: een grote gastvrijheid en onderlinge betrokkenheid.  Er zijn weinig voorzieningen maar daardoor is de leefbaarheid niet echt in het geding.

Men waardeert de ruimte en het open landschap.

De werkgroep heeft een actielijst samengesteld naar aanleiding van een startbijeenkomst. Dat is nodig, want al zijn de inwoners over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving, er is altijd wat te wensen.

Thema’s

Voorzieningen
Het behoud van Flophouse is en blijft erg belangrijk voor de vitaliteit van het dorp. Om die reden moet ook de school gekoesterd worden. Knelpunten in het landelijk gebied zijn een bibliotheek(voorziening), een pinautomaat, het openbaar vervoer en een glasvezelnetwerk. De werkgroep gaat na of er hier toch mogelijkheden zijn.

Wonen en Leven
Er is wel een behoefte aan woningen voor starters, maar vooral aan meer differentiatie van het aanbod als geheel.
Aandachtpunten voor de leefsituatie in het algemeen zijn:  onderhoud van de groenvoorzieningen, de speelgelegenheid voor kinderen en – plaatselijk – wateroverlast.

Recreatie
De regionale bekendheid van Toldijk is niet alleen aan Flophouse toe te schrijven maar ook aan het Planetarium. Het behoud van dergelijke trekkers is van groot belang door de uitstraling naar allerlei zaken die de leefbaarheid bevorderen zoals  toerisme, horeca, vrijwilligerswerk en saamhorigheid.

Wat betreft de structuur van het netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden: die is onduidelijk. De toegankelijkheid van het buitengebied is zeker een aandachtspunt.

Ondernemerschap
Het gemeentelijke industrieterrein voorziet in de behoefte aan bedrijfsruimte, maar in de bestaande bebouwing zou volgens de werkgroep ook nog ruimte gevonden kunnen worden. Door dit te specificeren zal duidelijk worden of die potentie er inderdaad is en ook benut kan worden.

Overleg met de gemeente is in het kader van dit plan voor de toekomst zeker ook geboden wat betreft de geldende beperkingen voor het maken van buitenreclame. Al langer dan vandaag zijn ondernemers daar niet echt gelukkig mee.

Veiligheid
Veiligheid heeft in Toldijk vooral betrekking op verkeersveiligheid. Aan de rotonde is in de loop der tijd al gesleuteld, maar het kan toch nog beter. De werkgroep ontwikkelt ook voorstellen voor de verlichtingssituatie,  de verkeerssituatie op de Hoogstraat, de kinderoversteekplaats en het onderhoud.