Notulen Vergadering Toldieks Belang – 28-05-2024

 1. Opening door de voorzitter
  Speciaal welkom voor Arie Vries, gebiedsambtenaar vanuit de gemeente Bronckhorst.
 2. Notulen ledenvergadering 19-01-2023
  • Fietspad van Toldijk naar Steenderen toe wordt momenteel hersteld. Onduidelijk is hoe het fietspad opgeknapt gaat worden, alleen frezen of ook nieuw asfalt.
  • Geen opmerkingen over de notulen.
 3. Bestuurszaken
  • Iris Garritsen is toegevoegd aan het bestuur.
  • Rooster van aftreden 2024:
   1. Hermien groot Tjooitink – herkiesbaar
   2. Jordi Wesselink – herkiesbaar
   3. Rik Ringenier – herkiesbaar
   4. Gerrie Rap – herkiesbaar
  • De herkiesbare mensen zijn herkozen.
 4. Financiën
  • Hermien geeft uitleg over de financiën. Ledengeld wordt geïnd voor 10 jaar en jaarlijks zal 1/10 deel van de leden een factuur ontvangen.
  • Subsidie vanuit de gemeente is al jaren 750 euro, nodig voor bankkosten en het beheer van de website. Overige subsidie wordt uitgegeven aan de activiteiten van TB.
  • Jacqueline Rexwinkel en Anneke groot Roessink hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Jacqueline zal dit komend jaar ook doen, samen met Wim te Kamp.
  • Overzicht met activiteiten waaraan kleinschalige subsidie is uitgegeven in de afgelopen vier jaar:
   • 2020: SOT Midwinterwandeltocht, Toldieks Belang Oprichtingskosten CPO, Toldieks Belang AED, Toldieks Belang Bordspel, Toldieks Belang Website, Toldieks Belang Lichtjesroute
   • 2021: Toldieks Belang AED, Toldieks Belang Bordspel, Toldieks Belang info-avond windmolens, Toldieks Belang Lichtjesroute
   • 2022: Toldieks Belang AED, De Rank Portaalbord reünie, Toldieks Belang Lichtjesroute, Toldieks Belang Ondernemerscafé, Toldieks Belang Info-avond Wonen in Toldiek
   • 2023: Toldieks Belang AED, Toldieks Belang Ondernemerscafé, Toldieks Belang Lichtjesroute, Toldieks Belang Lening CPO
 5. Acties 2023
  • Verlichte kerstroute: Jaarlijks terugkerende activiteit in december.
  • Ondernemerscafé: Heeft plaatsgevonden bij Vleesboerderij Garritsen in samenwerking met de worstenmakerij van Gerrit Heezen.
  • Bouwen in Toldijk: Jan en Dinand zijn nauw betrokken bij de voortgang van het proces en sluiten aan bij overleggen met de gemeente en Warc.
  • Verfraaiing Toldijk: Plaatsing van borden met historische weergaven van panden of plekken in overleg met de huidige eigenaar.
  • AED onderhoud: Vast onderhoud aan de AED.
  • Fietspad Toldijk/Steenderen: Onderhouden van contact met gemeente over de huidige staat van het fietspad.
  • Bordspel nieuwe bewoners: Nieuwe inwoners ontvangen dit spel vanuit Toldieks Belang.
 6. Plannen 2024
  • Verfraaiing dorp: Verwachting is dat eind 2024 het eerste bord geplaatst kan worden.
  • AED: Jan geeft aan dat er nog een cursusavond georganiseerd gaat worden voor het gebruik van de AED.
  • Toldiek an Toafel: Drie avonden georganiseerd voor alleenstaande inwoners van Toldijk met positieve geluiden en goede opkomst.
  • Lichtjesroute: Zal ook in 2024 weer plaatsvinden.
  • Wonen in Toldijk: Jan en Dinand houden vinger aan de pols en zodra er meer nieuws te melden is, zal Toldieks Belang een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerden en de inwoners van Toldijk.
  • Organiseren ondernemerscafé: Zal naar verwachting in het najaar weer plaatsvinden.
 7. Rondvraag
  • Jurgen Wunderink geeft aan dat hij, door Werner Willemsen uit Baak, benaderd is voor het terugplaatsen van historische rails zoals in Baak. Vanuit de aanwezigen is hier weinig animo voor.
  • Gevraagd wordt naar het plaatsen van matrixborden met betrekking tot snelheid op de weg naar Steenderen. Arie geeft aan dat dit via de website van de gemeente aangevraagd kan worden. De voorkeur gaat uit naar het plaatsen van borden binnen het dorp en buiten de chicane. Jeroen geeft aan dat het sowieso een lastig verkeerspunt is, ook mbt de fietsers. Hans ter Voert (wijkagent) uitnodigen voor een volgende vergadering om bovenstaande situatie te bespreken.
 8. Pauze
 9. Wonen in Toldiek
  • Jan geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.
  • Nieuw onderzoek naar het wezeltje; oude onderzoek is verlopen. Hernieuwd onderzoek moet aantonen of er daadwerkelijk een wezel leeft in dit gebied.
  • Waterhuishouding project; meerdere opties mogelijk afhankelijk van de uitkomsten van bovenstaand onderzoek.
  • Speelveldje; toezegging van 75000 euro voor het creëren van een nieuw speelveldje. Inventariseren waar behoefte aan is.
  • Veegplan Oktober; streven is om de huidige plannen voor de bouw mee te nemen in het veegplan van oktober.
  • CPO; het CPO bestaat nog uit drie leden: Patrick Lamers, Jan Burgers en Yvonne te Kamp. Inventariseren wie er nog interesse is.
 10. Afsluiting
  Jan bedankt iedereen voor de aanwezigheid.