Toldijk, 03-01-2023
Aan alle leden van “Toldieks Belang”,
Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op donderdag 19 januari om 20 uur in Flophouse.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ledenvergadering 10-04-2019.
3. Bestuurszaken:
➢ Rooster van aftreden 2020:
1. Janny Lenselink – niet herkiesbaar, opgevuld door Gerrie Rap- Roozen.
2. Yvonne te Kamp – niet herkiesbaar, opgevuld door Rik Ringenier.
3. Anneke Groot Roessink – niet herkiesbaar.
➢ Rooster van aftreden 2021:
1. Jan Burgers – herkiesbaar.
2. Rob Joling – herkiesbaar.
➢ Rooster van aftreden 2022:
1. Dorien Brussen – herkiesbaar.
➢ Bestuursverkiezing:
Het bestuur draagt Patrick Lamers voor om in de opengevallen vacature te voorzien. Tegenkandidaten kunnen zich tot 18 januari 2023 melden bij het secretariaat van Toldieks Belang.
4. Financiën:
➢ Financieel jaarverslag 2022
➢ Vaststelling contributie 2023
➢ Begroting 2023.
5. Acties 2022
6. Plannen 2023
7. Rondvraag.
8. Pauze.
9. Voorlichting vanuit gemeente Bronckhorst over het gemeentelijke energiebeleid. Onder andere zullen de subsidiemogelijkheden ten behoeve van verduurzaming besproken worden en de rol van het Energieteam.
10. Sluiting.