Toldieks Belang

Oprichting Toldieks Belang

Tijdens de kleine kernen competitie van Radio Gelderland in 2006 krijgen Gerrit Garritsen en Jan Burgers het idee om een belangen vereniging voor Toldijk op te richten. Dit alles ingegeven door de gemeentelijke herindeling en de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst waar de gemeente Steenderen in opging.

Vandaar, dat op 19-01-2007 de vereniging "TOLDIEKS BELANG" is opgericht. Deze vereniging heeft de volgende doelstelling:

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Toldijk en haar directe omgeving ten einde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van bijeenkomsten waarin de belangen van de inwoners worden besproken;
b. het organiseren van bijeenkomsten met een feestelijk karakter;
c. het in en buiten rechte voeren van acties;
d. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
e. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente en/of andere overheidslichamen en/of instellingen;
f. het tonen van betrokkenheid bij ontwikkelingen in de kern;
g. het voeren van procedures met betrekking tot de in deze statuten genoemde doelstellingen;
h. het houden van vergaderingen, hoorzittingen en/of andere bijeenkomsten;
i. het bevorderen van een goede onderlinge band tussen betrokkenen in de kern en in de omgeving van de kern.