Aanzet/aanleiding dorpsplan

Op initiatief van Toldijk’s belang is eind vorig jaar een werkgroep van start gegaan om een plan te maken voor de toekomstige ontwikkeling van Toldijk. Tijdens een startbijeenkomst in De Bremer kregen de inwoners de gelegenheid om hun zegje te doen. Met deze input is de Dorpswerkgroep vervolgens aan de gang gegaan.

Belangrijk bij de uitwerking van het plan is, dat we uitgaan van een kader: Wat vinden de inwoners gemiddeld genomen belangrijke kenmerken van hun gemeenschap en wat is er nodig voor een leefbare ontwikkeling van het dorp op langere termijn. Kort en bondig vindt men van Toldijk het volgende:

‘Toldijk is wel een klein dorp maar er kan hier veel’, wordt gezegd. Iedereen kent elkaar en dat betekent  in dit geval: een grote gastvrijheid en onderlinge betrokkenheid.  Er zijn weinig voorzieningen maar daardoor is de leefbaarheid niet echt in het geding.

Men waardeert de ruimte en het open landschap.

Op dit moment zit de werkgroep in de fase, dat vanuit de ideeën die op de startbijeenkomst naar voren kwamen wordt toegewerkt naar een actielijst. Dat is nodig, want al zijn de inwoners over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving, er is altijd wat te wensen. Met de volgende speerpunten gaan we de komende tijd verder: