Uitnodiging Algemene Ledenvergadering ToldieksBelang

Publicatiedatum: 08-03-2017

Toldijk 8-03-2017.

 

Aan alle leden van “Toldieks Belang”,

 

Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op dinsdag 18 april om 20.00 uur in Flophouse.

 

Agenda:

 

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen ledenvergadering 21-04-2016.

3. Bestuurszaken:

  •  Rooster van aftreden

Aftredend in 2017:

1. Jan Burgers  -  herkiesbaar

2. Peter de Wit   -   niet herkiesbaar

 

  •  Bestuursverkiezing:

Het bestuur draagt Rob Joling voor om in de opengevallen vacature te voorzien. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 april 2017 melden bij het secretariaat van Toldieks Belang.

 

4. Jaarverslagen diverse werkgroepen:

5. Financiën:

  • Financieel jaarverslag 2016
  • Vaststelling contributie 2017
  • Begroting 2017.

6. Plannen 2017.

7. Rondvraag.

8. Pauze.

9. Wijkagent Harm Baarslag geeft presentatie over de Buurtpreventie- app.

10. Sluiting.

De agenda: Uitnodiging ALV ToldieksBelang 18 april 2017.doc

Hieronder de notulen van de ALV van 2016Notulen ALV ToldieksBelang 2016.docx