Algemene Ledenvergadering ToldieksBelang 17 april 2012

Publicatiedatum: 14-03-2012

 Toldijk 22-03-2012.

 

Aan alle leden van “Toldieks Belang”,

 

Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op dinsdag 17 april om 20.00 uur in Den Bremer.

 

Agenda:

 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen ledenvergadering 12-04-2011
  3. Bestuurszaken:
  •  Rooster van aftreden

Aftredend in 2012:

1. Hanneke Maalderink -  herkiesbaar

2. Tonnie Huurnink   -   niet herkiesbaar

 

  •  Bestuursverkiezing:

Het bestuur draagt ……….. voor om in de opengevallen vacature te voorzien. Tegenkandidaten kunnen zich tot 16 april melden bij het secretariaat van Toldieks Belang.

 

4. Jaarverslagen diverse werkgroepen:

  • Overleg gemeente
  • Wonen in Toldijk

5. Financiën:

  • Financieel jaarverslag 2011
  • Vaststelling contributie 2012
  • Begroting 2012

 

6. Plannen 2012

 7. Rondvraag

 8. Pauze

 9. Tussenevaluatie Dorpswerkgroep / Dorpsplan

 10. Sluiting